Jdi na obsah Jdi na menu
 


1.Podnik a podnikání

1.1Definice a charakteristika podnikání a podniku z hlediska ekonomické 

    teorie,organizace, podnikání ( podstata,cíle)

1.2Definice podniku okolí podniku a faktory ovlivňující okolí podniku

1.3Druhy podniků ( dle formy,vlastnictví, výkonů, velikosti, právních

    forem, příslušnosti k danému odvětví )

 

 

1.1

Podnikání je prostředkem k uspokojování lidských potřeb a dle obchodního zákoníku je to soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem, na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.

1.2

Podnik je obecné označení ekonomicko-právního subjektu, který tvoří jednu ze základních forem uspořádání ekonomiky.Jde o tedy soubor hmotných,osobních a nehmotných složek podnikání.Je to lidský výtvor a jako prostředek k realizaci cílů, které by jinak nebyly dosažitelné.

 

Smyslem podniku (podstatou) je organizování lidské činnosti v daném okruhu uspokojování cizích lidských potřeb tak , aby i potřeby podnikatele byly uspokojeny.

 

Cílem podniku je prorazit na trh,přijít s novým nápadem,rozmnožování majetku,bohatství a mezi nejdůležitější cíle patří :

- přežití podniku

- maximalizace běžného zisku(stánkaři)

- maximalizace tržeb (fixní kapitál-budovy,stavby,stroje,..)

- maximalizace růstu prodeje(informace o skutečném zájmu o náš výrobek)

- hospodárnost

 

Z hlediska ekonomické teorie je zdravý podnik zdraví národního hospodářství.Špatně hospodařící podniky nevytvářejí dostatečné prostředky pro žádoucí sociální a kulturní politiku státu a tím i předpoklady pro zdravý rozvoj celé společnosti.Mnoho krachujících podniků vede k velké ztrátě pracovních míst,nedostatečné inovace ve výrobě snižují konkurenceschopnost vyrobeného zboží na zahraničních trzích.Zdravá konkurence vyřazuje neživotaschopné podniky a vytváří větší prostor pro ty, které fungují efektivněji a lépe uspokojují potřeby zákazníků na trhu zboží a služeb.

 

Okolí podniku představuje de facto celý svět.Podstatné okolí je však užší a bývá charakterizováno :

 

1.přírodními zdroji – majícími význam pro podnikatele a jeho předmětu

  podnikání

2.rozvojem techniky a technologií – hnací motor inovací výrobků a služeb

3.existencí výrobků a služeb – tlak na konkurenční schopnost jednotlivých

  podniků

4.legislativní a právní normy – má vliv na jeho podnikatelské aktivity a

  stanoví omezující parametry

5.životní úroveň a životní styl obyvatelstva- postavení domácností  a

  podniků  v hospodářském koloběhu

6.životní prostředí,jeho tvorba a ochrana – představuje proměnlivost(

  např.vývoj dopravních prostředků)

7.finanční okolí-tvořeno pravidly jimiž se řídí bankovní domy,zákonné

  úpravy účetnictví a daňové zákony

8.sociální faktory- zdražování o stovky procent ovlivňuje nákupní chování

  obyvatel

9.politika-proměnlivost či stabilita působí na rozhodování všech

  podnikatelských subjektů

 

Každé okolí podniku posuzujeme u podniku:

A,existujícího

B,zakládaného

Faktory ovlivňující okolí

podniku

 

 

 

 

Nepřímé

Přímé

 

 

 

 

 

 

 

1.Politické                                  1.Konkurence

  - daně                                       Z hlediska výroby,nákladů

  - cla                                        ceny,produktivity práce,..    

  - protimonopolní zákony                    2.Znalost zákazníka

  - mezinárodní domluvy a smlouvy              Pro zpětnou vazbu )

2.Ekonomické                                 3.Pracovní síla

  - inflace ( míra inflace )                   Trh práce,kdo je mojí poten-

- ekonomický růst                             ciální prac.silou,kvalifi-

  - hrubý národní produkt                       kace,region,…

  - úvěrová a úroková politika               4.Posouzení okruhu dodavatelů

    ( úroková míra )                         5.Ostatní-věřitelé,společníci

3.Sociální                                  

  - náboženství

  - tradice

- historie

 

 

 

1.3

Druhy podniků – členění

 Existuje řada způsobů třídění podniků do určitých skupin a mezi nejvýznamnější hlediska patří :

1.národohospodářské – primární(těžba nerostů a surovin,pěst.zem.produktů)

                    - sekundární(zpracovatelský,strojírenský,textilní,)

                    - terciární(služby,kultura,školství,zdravotnictví)

                    - kvartérní(Softwarové podniky)

2.vlastnické-státní,družstevní,společné,soukromé,smíšené,jiné/církevní/

3.ziskovosti-ziskové a neziskové( příspěvkové,rozpočtové)

4.právní a organizační formy- státní

                            - družstevní

                            - jednotlivců

                            - obchodní společnosti-kapitálové(s.r.o.,a.s.)

                                                  -osobní(v.o.s.)

                                                  -meziforma(k.s.)

                            - jiná – zájmová sdružení,politické strany,

                                     církve,charity,nadace,veřejnoprávní p.

                                     a p. se zahraniční majetkovou účastí     

5.předmětu činnosti – výrobní(průmyslové,zemědělské,stavební,. . )

                    - obchodní(velkoobchodní,maloobchodní,dovozní,vývozní)

                    - služby(restaurace,CK,…)              

                    - peněžní(banky,pojišťovny,spořitelny,investiční fondy) 

                    - dopravní a spojové(pošty,železnice,automobilové p.)

6.rozsahu působnosti-obecní,regionální(krajské),republikové,nadnárodní

7.velikosti-malé(do25 osob),střední(200-500),velké(nad 500)